ZŠ a MŠ Poříčany
ZŠ T.G.M. a MŠ Poříčany

Schůzka rodičů dětí z MŠ se koná ve středu 26.6. od 17 hodin v budově MŠ. Jmenný seznam a rozdělení dětí bude vyvěšen na dveřích jednotlivých oddělení.

 

Řád Mateřské Školy

Část I.

Obecné ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Část II.

Článek 1

Přijímání nových dětí do MŠ

 1. Termíny zápisu do MŠ pro další školní rok vyhlašuje ředitel/ka školy v měsíci květnu.
  O konání zápisu včetně kritérií pro přijetí je veřejnost  iformována sdělením vyvěšeným na veřejně přístupném místě ve škole, na webových stránkách školy a plakáty.
 2. Rozhodnutí o přijetí do MŠ oznamuje ředitel/ka školy v souladu s ustanovením               § 183 odst. 2 školského zákona zveřejněním seznamu uchazečů (přihlášených dětí) pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí je oznamováno podle správního řádu, tj. doručením do vlastních rukou zákonného zástupce dítěte. Ředitel/ka školy rozhoduje na základě stanovených kritérií, která jsou oznámena předem společně s termínem zápisu a znovu zákonným zástupcům sdělena v době zápisu.
 3. V případě, že je u zápisu zcela zřejmé, že dítě nebude schopno se přizpůsobit podmínkám MŠ a pokud o to požádají zákonní zástupci dítěte, může ředitel/ka školy stanovit dítěti dobu zkušebního pobytu v MŠ, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 4. Do MŠ se přijímají děti od 3 let věku, v případě volné kapacity i od dvou let.
 5. Třída mateřské školy (dále jen MŠ) se naplňuje do počtu 24 dětí dle vyhlášky č. 14/2005 sb. O výjimku z počtu dětí požádal zřizovatel školy, ředitel/ka může v závažných důvodech zvýšit počty dětí na oddělení A a B nejvýše o 4 děti, na oddělení C nejvýše o 1 dítě. Počty dětí se dále mohou upravovat (snižovat) dle počtu dětí 2 letých, nebo dětí se zdravotním znevýhodněním.
 6. Děti do MŠ lze přijímat i během školního roku, v případě uvolnění místa.

 

Článek 2

 I. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí a dětí ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Zákonní zástupci dětí mají právo:

a)     Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (v termínech vzájemně domluvených s vyučujícími), mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů školy dle svého zájmu,

b)     na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

c)    vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se jejich dítěte,

d)     spolupracovat na tvorbě školního vzdělávacího programu a na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu dítěte,

e)     spolupracovat na tvorbě třídních pravidel chování,

f)     na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte ve smyslu školského zákona,

g)     mají právo se seznámit s dokumentací školy – na požádání jim je poskytne ředitel/ka školy, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpis (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

2. Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

a) zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, nejpozději do 8.00 hod.

b) docházka pro děti, které dovrší v daném školním roce věku 6 roků, je povinná a pobyt v MŠ je nejméně na 4 hodiny, počátek plnění povinného vzdělávání je od 8.00 hod.               do 12.00 hod.

c) v případě zvolení jiného typu vzdělávání předškolního dítěte (domácí, soukromé zařízení), jsou zákonní zástupci povinni přivést dítě k ověření úrovně osvojování si očekávaných kompetencí, vycházejících z RVP PV a to v termínu pondělí, 3. týden měsíce listopad, náhradní termín úterý, 1. týden měsíce prosinec.  Rodiče obdrží do 14 dnů písemné vyjádření.

Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V průhěhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli MŠ, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

I. jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte

II. uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

III. důvody pro individuální vzdělávání

d) oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně – nejpozději třetí den nepřítomnosti. V době, kdy dítě není řádně omluveno, zákonní zástupci hradí náklady na stravování. Zákonní zástupci dětí předškolních - s povinnou docházkou - omlouvají děti písemně s důvodem nepřítomnosti, o známou nepřítomnost nad 3 dny žádají písemně ředitele školy na formuláři stažitelném z webových stránek školy

e)nevodit do MŠ dítě, které jeví známky nemoci v zájmu ochrany zdraví

f) zákonný zástupce dítěte má podle zákona povinnost dokládat důvody nepřítomnosti dítěte (omluvné listy) při nepřítomnosti delší 14 dnů (u předškoláků pokaždé)

g)na vyzvání ředitele/ky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

h)nformovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, (včetně o druhu postižení) nebo zdravotně znevýhodněno,

i)oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích (např. osobní údaje dítěte, jméno a příjmení zákonných zástupců, místa trvalého pobytu a adresy pro doručování písemností, telefonické spojení),

j)platit úhrady za předškolní vzdělávání a to ve stanovených termínech, oznamovat škole skutečnosti a změny ovlivňující platbu. Platba předepsaného školného je povinná i v případě, že dítě je nemocné,

k)dodržovat Školní řád a dokumenty týkající se provozu MŠ,

l)předávat dítě učitelce osobně, dodržovat dobu provozu MŠ, opustit prostory MŠ a areál školy do 16:45 hod.(z důvodu uzamčení), při příchodu nebo odchodu podává dítě ruku

m)zapsat do evidenčních listů osoby starší 15 let, které mohou dítě z MŠ vyzvedat, mladší po dohodě

n)zabezpečit, aby dítě mělo vhodné oblečení do třídy, na pobyt venku, včetně oblečení do deště

o)podepsat všechny věci dítěte (obuv, oděv), pořídit z důvodu bezpečnosti na přezutí pevnou obuv

p)nedávat dětem cenné věci, peníze a sladkosti

r)nedopustit, aby dítě nosilo do MŠ nebezpečné předměty, zbraně a jejich napodobeniny

s) nevodit do prostor MŠ žádná zvířata

Povinnosti ve školním roce 2020/21 spojené v souvislosti s epidemiologickými podmínkami s onemocněním COVID-19:

- dodržovat aktuální nařízení KHS (Krajská hygienická stanice), Ministerstva zdravotnictví a MŠMT

- používat dezinfekční a atibakteriální pomůcky, dodržovat současné pokyny (roztoky, roušky, aktuální omezení pro vstup do budovy  a shromažďování ...)

- vyzvednout si co nejdříve dítě z MŠ, pokud v průběhu dne projevilo známky infekčního onemocnění, pokud je projeví doma, nevodit do MŠ - telefonicky kontaktovat praktického lékaře

(zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod.)

- zdravotní projevy alergických onemocnění doložit potvrzením lékaře

- nahlásit aktuální platné kontakty

- při potvrzené nákaze covid - dodržovat pokyny KHS

- děti s povinnou školní docházkou (předškoláci) se účastní distančního vzdělávání, pokud je nepřítomna většina dětí ve třídě, jinak ostatní pokračují v prezenčním vzdělávání

Kontakt na "koronalinku" MŠMT: 234811111

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici: 234118111

 

II.  Práva a povinnosti dětí

Práva dětí vycházejí z Úmluvy o právech dítěte

– dítě má právo na svobodu projevu
– dítě má právo na ochranu před násilím a zanedbáváním
– děti s jakýmkoliv znevýhodněním mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti         - děti - cizinci s nedostatečnou znalostí českého jazyka mají nárok na jazykovou přípravu (předškoláci) pro zajištění plynulého přechodu do ZŠ
– dítě má právo na rovný přístup ke vzdělávání
– dítě má právo na plný rozvoj osobnosti
– dítě má právo na svobodnou hru
Další práva:
– kdykoliv se napít, kdykoliv na toaletu, jíst pouze tolik, kolik dítě chce, být vždy vyslechnuto, zvolit si hru nebo činnost z nabídky dle svého přání, aby jim dospělý pomohl, když potřebují, kdykoliv si během dne odpočinout, být oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova, nebo jak chtějí, dokončit hru

Povinnost dětí:

– hrát si tak a podle toho, jakou činnost a hrací koutek si zvolí
– po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo
– samostatně používat WC, nenosit pleny a dudlíky
– být samostatné při hygieně (umývání, smrkání apod.)
– upevňovat si společenské návyky (pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se)
– říci učitelce, když chtějí opustit třídu
– mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči
– neničit práci a výtvory druhých
– chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížily
– konflikty se snažit řešit slovní domluvou
– dodržovat dohodnutá pravidla pro zacházení s hračkami a pomůckami
– v případě záměrného poškození majetku školy či her a pomůcek se podílí na řešení poškození zákonní zástupci


Článek 3

Provoz a vnitřní režim školy

 1. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.
 2. Při přijetí do MŠ stanoví ředitel/ka školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky a délku pobytu dítěte v MŠ. Toto ujednání lze během docházky dítěte do MŠ měnit na žádost zákonných zástupců a se souhlasem ředitele/ky školy a to opět formou písemné dohody.Pozn.:Viz. ustanovení §1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.
 3. Při nástupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, vždy se mohou rodiče s ředitelkou školy a třídními učitelkami dohodnout na vhodném postupu.
 4. Provoz MŠ je od 6,15 do 16,45 hodin.
 5. Děti se do MŠ přijímají ideálně do 8.00 hod., později výjimečně po předchozí domluvě s učitelkami.
 6. MŠ se v 8,00 hod. z bezpečnostních důvodů zamyká – prosím zvoňte.
 7. Stravování dětí – pokud je dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ stravuje se vždy. Je možné dohodnout se školní kuchyní dietní stravování.
 8. Další podmínky stravování určuje vnitřní řád školní jídelny, provozní řád MŠ a další směrnice školy.
 9. Třída MŠ má svůj denní režimový řád (program a uspořádání dne), který je flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či potřeby dětí. Tento režimový řád je podrobněji popsán v provozním řádu MŠ.
 10. MŠ je trojtřídní. Do tříd jsou děti zařazovány podle věku. Může dojít k přesunu během roku.
 11. Do MŠ mohou docházet pouze děti zcela zdravé. Učitelky mohou upozornit zákonné zástupce na zdravotní stav dítěte, kdy je zjevné, že přítomnost dítěte může ohrozit zdraví ostatních dětí (jevící známky akutního onemocnění) a ve vážných případech telefonicky informovat zákonné zástupce o nutnosti vyzvednutí svého dítěte z MŠ v nejkratší možné době.
 12. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitel školy zákonnému zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem nebo neprodleně.
 13. Pokud se zákonní zástupci nedostaví s předškolním dítětem v jiném režimu vzdělávání k přezkoušení v daném termínu, nastupuje povinnost docházet pravidelně do mateřské školy nejméně na 4 hodiny dopoledne (mimo prázdninový provoz stanovený organizačními opatřeními MŠMT pro daný školní rok)

 

 

Článek 4

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými pedagogickými nebo nepedagogickými zaměstnanci.
 2. Učitelka MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy dítě učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 3. Do evidenčního listu dítěte lze zaznamenat zákonnými zástupci komu se dítě nesmí vydat a na základě jakého dokumentu.
 4. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 5. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje dětem přiměřené a nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 6. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku počasí.
 7. Při úrazu dítěte zajistí pedagog první pomoc a lékařské ošetření. Dle potřeby další dozor k zajištění dohledu nad dětmi. O úrazu a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte, ředitele/ku školy. Podle závažnosti úrazu, popř. dalších okolností zajistí doprovod do zdravotnického zařízení a předání dítěte zákonným zástupcům.
 8. Každý úraz je zaveden do evidence úrazů podle pokynů ředitele/ky školy. Evidence úrazů se provádí dle vnitřního předpisu školy.
 9. Pro školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy. Za dodržování předpisů o BOZP na těchto akcích odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem/kou školy. Těchto akcí se mohou účastnit pouze děti zdravotně způsobilé, jejichž zákonní zástupci o tom dodají škole písemné potvrzení ne starší jednoho měsíce.
 10. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se děti podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 11. V prostorách školy platí pro všechny osoby  přísný zákaz kouření, používání alkoholu a jiných návykových látek.
 12. MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin a ručníků.
 13. Lektoři zájmových kroužků po dobu trvání kroužků (od vyzvednutí dětí od učitelek do předání dětí učitelkám) plně odpovídají za bezpečnost dětí. Tato odpovědnost je upravena písemně a se souhlasem rodičů jednotlivých dětí v přihláškových formulářích


Článek 5

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany zákonných zástupců dětí

Zákonný zástupce dítěte vzdělávajícího se v MŠ je povinen počínat si v době pobytu v areálu MŠ tak, aby nevznikaly žádné škody na majetku, který MŠ spravuje. Případné poškození nebo hrozící poškození majetku je zákonný zástupce dítěte povinen hlásit bez zbytečného odkladu kterémukoli zaměstnanci MŠ.
Odpovědnost za škody způsobené dětmi je dána kogentně (tj. způsobem, který nelze změnit) zákonem, konkrétně ustanovením § 420 občanského zákoníku. Za hračky přinesené z domova MŠ nezodpovídá.

 

Článek 6

Ukončení předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání lze ukončit některým z následujících způsobů:

1.  Na základě písemného oznámení zákonných zástupců
2.  Ředitel/ka školy může po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ, opakovaně a závažným způsobem porušuje Školí řád
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem/kou školy jiný termín úhrady.
 


Část III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento školní řád vychází z těchto právních předpisů:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Úmluva o právech dětí
 • Zákon o rodině č. 91/1998 SB. o rodině
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • Manuál pro provoz škol a školských zařízení pro škoní rok 2020/21, MŠMT, vzhledem ke COVID - 19

 

Mgr. Miroslava Musilová, ředitelka školy

V Poříčanech dne 31. 8. 2022