ZŠ a MŠ Poříčany
ZŠ T.G.M. a MŠ Poříčany

SPÁDOVOST ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČANY

podrobnosti zde:

 

Vážení rodiče, z důvodu rekonstrukce podjezdu pod žel. tratí bude dočasně omezen i průchod pro pěší (předpoklad uzavírky je do 30. června).

Od pondělí 23. 5. 2022 bude proto hlídání přechodu pro školní děti v ranních hodinách zajištěno u podchodu na křižovatce ul. Českobrodská a V Průhonu. Posílejte prosím děti touto trasou!

Poslání školního klubu

Poslání školního klubu

Školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním je zabezpečení otevřené nabídky spontánních činností, pravidelné, výchovné, vzdělávací činnosti a zájmové činnosti.

Školní klub realizuje svou činnost podle školního vzdělávacího programu.

Činnost ŠK probíhá v určených místnostech  v hlavní budově školy.

Za tyto prostory zodpovídá vychovatelka nebo vedoucí zájmového útvaru, který je k činnosti využívá. Za hry, pomůcky zodpovídá žák, jemuž byly zapůjčeny. Úmyslně poškozený předmět musí být odpovídajícím způsobem nahrazen.

Rozsah denního provozu ŠK a rozvrh činnosti stanovuje ředitel školy.

Odchod žáků na zájmové kroužky organizované ŠK zajišťuje vychovatelka nebo vedoucí zájmového útvaru. Údaje o odchodu z kroužku se uvádějí na závazné přihlášce do zájmového kroužku ŠK. Na zájmové aktivity neorganizované školou např. ZUŠ, jazykové kurzy apod., odchází žáci ze ŠK s rodiči, nebo samostatně po písemném souhlasu rodičů (dle záznamu v zápisním lístku).

V docházkovém listu jsou zaznamenávány příchody a odchody žáků, kteří nejsou zapsaní k pravidelné docházce do ŠK.

Školní klub je učen žákům druhého stupně základní školy!!

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pro činnost ŠK platí ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) ze školního řádu. Pokud ŠK pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dílnu…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠK a zájmových kroužků jsou poučeni o BOZP a záznam o tomto poučení je proveden v přehledech výchovně vzdělávací práce, ve výkazech o kroužku nebo v docházkovém sešitě.

Chování žáků

Pokud žák soustavně porušuje školní řád a narušuje činnost ŠK, může být rozhodnutím ředitele ze ŠK vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠK, pokud tento žák soustavně porušuje nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje  ŠK  nebo z jiných zvláště závažných důvodů. U ŠK základních škol a samostatných ŠK zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).

 

DRUŽINA

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
1
20
1
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 127
TÝDEN: 1883
CELKEM: 639208