ZŠ a MŠ Poříčany
ZŠ T.G.M. a MŠ Poříčany

Schůzka rodičů dětí z MŠ se koná ve středu 26.6. od 17 hodin v budově MŠ. Jmenný seznam a rozdělení dětí bude vyvěšen na dveřích jednotlivých oddělení.

 

Primární prevence- KiVa

- program pro prevenci šikany vytvořený univerzitou v Turku s finanční podporou finského Ministerstva školství a kultury.

 

Školní metodik prevence

Marián Adamík, email: marian.adamik(at)zsporicany.cz

 

Název projektu: KiVa: pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného programu prevence šikany na ZŠ v ČR

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016723

Realizátor: SCHOLA EMPIRICA, z.s.

KiVa

Webové stránky: KiVa

                              Průvodce pro rodiče

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je pilotní ověření přenositelnosti programu KiVa, který se zaměřuje na prevenci a intervenci v oblasti šikany u žáků ZŠ. V rámci projektu proběhne adaptace metodiky KiVa pro využití v ČR a bude realizována studie přenositelností programu KiVa v prostředí pilotních ZŠ, která je nezbytná pro implementaci programu KiVa v širším měřítku.

Plakát KiVa

 

 

                                                KIVa v ČR

KIVa je program na zlepšení klimatu školy, rozvoj emočně- sociálních kompetencí a prevenci sociálně patologických jevů.

KiVa – z finského Kiusaamista Vastaan, „proti šikaně“ – je vědecky ověřený program prevence šikany na školách, který vyvinula Univerzita v Turku s finanční podporou finského Ministerstva školství a kultury. Dnes program KiVa přejímají školy napříč celým vyspělým světem.

Do České republiky pomáhá program KiVa přenést organizace SCHOLA EMPIRICA. Od června 2021 probíhá pilotní měření účinnosti programu na 24 českých školách, mezi které se řadí i naše základní škola. Certifikovaní metodici program postupně zavádí na svých školách (2021/2022 a 2022/2023), které se tak stanou prvními českými KiVa školami!

Informace o pilotním projektu:

KiVa: pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného programu prevence šikany na ZŠ v ČR

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016723

Termín realizace: 1.11.2020 – 31.12.2022

KiVa je inovativní program pro prevenci a řešení šikany, který byl vyvinutý pomocí špičkového výzkumu na více než 1000 školách ve Finsku a jinde po světě (program byl dále implementován např. v Nizozemsku, Estonsku, Itálii a Walesu). Vychází z bohatých zkušeností z předchozích intervenčních programů zaměřených na prevenci a řešení šikany. Jedná se o komplexní přístup, který zahrnuje širokou škálu nástrojů. Program se zaměřuje na učitele, žáky i rodiče. Obsahuje rozmanité aktivity využitelné po celý školní rok.

Cílem projektu je posílit schopnosti všech zúčastněných včas identifikovat projevy šikany a zároveň poskytnout návody pro řešení případů již existujících. Úspěch projektu se projevuje výrazným snížením šikany na zapojených školách, a také vyšší motivací žáků ke studiu. Komplexní program KiVa má pozitivní dopad jak na psychiku žáků a vrstevnické klima ve třídě, tak na jejich dosažené školní výsledky.

logo

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních:

prevence rizikového chování

alkohol

domácí násilí

krádeže

kyberšikana

návykové látky

netolismus

nová náboženská hnutí

poruchy příjmu potravy

příslušnost k subkulturám

rizikové sexuální chování

sebepoškozování

syndrom CAN

školní šikana

tabák

záškoláctví