ZŠ a MŠ Poříčany
ZŠ T.G.M. a MŠ Poříčany

Schůzka rodičů dětí z MŠ se koná ve středu 26.6. od 17 hodin v budově MŠ. Jmenný seznam a rozdělení dětí bude vyvěšen na dveřích jednotlivých oddělení.

 

Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družiny tento vnitřní řád.


Poslání školní družiny, dále jen ŠD:

 

ŠD se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky a přípravě na vyučování.
Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. ŠD může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.


1. Práva a povinnosti žáků:
a) řádně docházet do ŠD

b) dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh činnosti,
e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

1.2 Žák se chová v souladu s obecně platnými normami slušného lidského chování ke všem pedagogickým pracovníkům, ke všem zaměstnancům a žákům školy. Dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

1.3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory ŠD v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

1.5 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve ŠD. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností ŠD, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.6 Žák nenosí do ŠD předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.7 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pedagogickým pracovníkům a spolužákům se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem.

 

 

 

 

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců:

2.1 Přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky (zápisního lístku).

2.2 Na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka v jinou dobu než je v zápisním lístku, je možný pouze po předložení písemné žádosti rodičů s hodinou odchodu, zda odchází žák sám či v doprovodu a podpisem rodičů.

2.3 Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.

2.4 Pro vychovatelky je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku. Změny je nutné písemně a včas oznámit.

2.5 Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka.

2.6 Rodiče jsou povinni zajistit, aby žák měl ve školní družině vhodný oděv a obuv pro pobyt ve školní družině i pobyt venku. Vychovatelka nenese odpovědnost za znečištění a poškození oděvu

2.7 Získávat informace o činnosti ŠD, webové stránky školy

2.8 Získávat informace o chování a aktivitě svého dítěte

2.9 Veškeré připomínky k práci ŠD vyřizuje vedoucí vychovatelka nebo ředitel školy

 

3. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

3.1 Zákonní zástupci se mohou informovat o průběhu činnosti ve ŠD během celého roku

3.2 ZZ mohou připomínky a jiné závažné problémy řešit s vychovatelkou v době konzultačních hodin

3.3 Vzájemné vztahy jsou založeny na základě oboustranné důvěry a otevřenosti, porozumění, vstřícnosti, respektu a ochotě spolupracovat.


4. Provoz a vnitřní režim školy:
Přihlašování a odhlašování
Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:
4.1 Ve ŠD je určen jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatel, který zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
4.2 O přijetí účastníka k činnosti ŠD ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
4.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla za pololetí ve ŠD. Výše úplaty je stanovena předem.

4. 4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

4.5 Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

5. Organizace činnosti:

5.1 Provozní doba ŠD je od 6:30 do 7:40 a od 12:00 - 16:45 hodin.

5.2 Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatel/vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,
a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka OSPOD.
b) požádá o pomoc Policii ČR.

5.3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

5.4 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky ŠD .
5.5 ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

5.6. V době od 13. do 15. hodiny probíhá řízená výchovná činnost a rodiče/zákonní zástupci žáka berou na vědomí, že v této době není možné žáky vyzvedávat, pouze ve výjimečných situacích, které je nutné oznámit předem, písemnou formou.

5.7. V případě vyzvednutí žáka ze ŠD ho není možné opětovně vracet.

 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

6.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané ŠD žáci ihned ohlásí. Vychovatelé ŠD provedou prokazatelné poučení žáků v první den školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří první den ve ŠD chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti ŠD..

6.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

6.3. Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy, pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem, nebo který se o něm dověděl první.

 

7. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků:

7.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům OSPOD.

7.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému vychovateli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

7.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Pokud mají  s sebou mobilní telefony, hodinky, šperky, apod., za jejich případnou ztrátu nezodpovídá pedag. pracovník. Žáci je mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatelky.

 

8. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků:

 

8.1 Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, Řádem školy a Vnitřním řádem ŠD. Na hodnocení chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení uvedená v Řádu školy – napomenutí žáka, důtka tř. učitele, důtka ředitele školy, snížená známka z chování.

8.2 Pokud žák narušuje soustavně Vnitřní řád školní družiny a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD, nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

9. Dokumentace:

Ve ŠD se vede tato dokumentace:
a.) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny,
b.) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
c.) celoroční plán činnosti,
d.) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
e.) vnitřní řád školní družiny
f.) provozní řád ŠD .